Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności

Treść

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa Nr 1im. Powstańców Śląskich w Imielinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.sp1.imielin.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie.

Data publikacji strony internetowej:   2017  r.

Data ostatniej dużej aktualizacji:  2017 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • W miarę możliwości redaktorzy będą poprawiać zamieszczone pliki pdf i doc (docx) , oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 • Brak mapy serwisu.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.

W miarę możliwości redaktorzy będą poprawiać zamieszczone treści.

Wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Wersję kontrastową :
 •  ciemny kontrast,
 •  wyłączenie kolorów.
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu:
 • zwiększenie rozmiaru tekstu,
 • zmniejszenie rozmiaru tekstu, czytelna czcionka,
 •  możliwość zaznaczenia tytułów, możliwość zaznaczenia linków,
 • możliwość podkreślenia linków.
 • Widoczny fokus – nawigacja klawiaturą.

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Tadeusz Brysz, adres poczty elektronicznej tadeusz.brysz@sp1.imielin.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32-2256-54. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie,  ul. W. Sapety 8 , 41-407 Imielin

 • Budynek nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością.
 • Obok budynku wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym.
 • W budynku nie ma windy.
 • Toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

 

4933